top of page

​찾아 오시는 길

○ 지하철 : 복정역(8호선, 분당선) 2번 출구 하차

                  성남(남한상성) 방향으로 약 500m

○ 시내버스 : 송파공영차고지(종점)에서 하차

     ▷ 간선 : 320, 333, 343, 345, 350, 360,

                   361, 440, 452

     ▷ 지선 : 3012, 3418, 4425

bottom of page